RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kategoria osób: Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

1. Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.

2. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych (dalej: Administrator), oznacza to General Audyt Sp. z o.o. Adres do kontaktu: 40-013 Katowice ul. Staromiejska 6/10d

3. Jako Administrator informujemy, iż powołano punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: audyt@generalaudyt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Joanna Sklarz-Snopek. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można się z nią skontaktować poprzez e-mail: jsklarz@generalaudyt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

· wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

· zapewnienia komunikacji między stronami lub – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

· spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości,

· wykonywania zleconych czynności atestacyjnych oraz usług pokrewnych przez General Audyt Sp. z o.o. oraz pozostałych usług zleconych firmie audytorskiej do realizacji

Podstawowymi aktami prawnymi w tym obszarze są: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks Cywilny, Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

· podwykonawcom, czyli podmiotom, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu,

· bankom,

· firmom świadczącym usługi doradztwa,

· firmom świadczącym usługi audytorskie,

· instytucjom nadzorującym realizację usług zgodnie z przepisami prawa,

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres 8 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji usługi/umowy.

2. W przypadku gdy Państwa dane są przez nas przetwarzane w związku z realizacją usługi atestacyjnej General Audyt po zakończeniu realizacji usług będzie przechowywał je przez okres co najmniej 8 lat od dnia zamknięcia akt badania lub do czasu przedawnienia okresu karalności przewinienia dyscyplinarnego, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

VII. Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie umowy w tym umowy o badanie sprawozdania finansowego i jej podobnej lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie swoich żądań pod adres email: audyt@generalaudyt.pl lub udanie się do naszej siedziby. Prosimy pamiętać, iż przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jesteście Państwo osobami za które się podajecie, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

· warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Jest Pan/Pani/Państwo zobowiązany/a/ni do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zamówienia.